Thủy hải sản trong nước

Ốc hương

Thủy hải sản trong nước

Sò lông

Thủy hải sản trong nước

Tôm càng xanh

Thủy hải sản trong nước

Tôm hùm

Thủy hải sản nhập khẩu

Tôm hùm Alaska

Thủy hải sản trong nước

Tôm tít

Thủy hải sản trong nước

Tôm vằn biển

1 / kg

Thủy hải sản nhập khẩu

Vẹm Newzealand

290.000 / Hộp