Sản phẩm sơ chế

Cá bào – HANA KATSUO 500gr

1 / Hộp

Cá BASA

Cá viên BaSa

Cá BASA

Chả cá