Sản phẩm sơ chế

Cá bào – HANA KATSUO 500gr

1 / Hộp

Chả viên

Chả cá

Sản phẩm sơ chế

Chả cá nướng – YAKI CHIKUWA

Chả viên

Chả cá thu