Quả và hạt

Đậu Chick Peas

Quả và hạt

Mận khô Pitted Prunes