Miến-Mỳ - Bột

Miến mộc Mioni 450gr

50.000 / Túi

Hàng khô

Mực câu khô

1.250.000 / Kg
49.000 / Túi
43.000 / Túi
38.000 / Túi

Miến-Mỳ - Bột

Mỳ ý Vermicellini số 4

Miến-Mỳ - Bột

Mỳ ý Vermicellini số 5

62.000 / Hộp
75.000 / Hộp